Privacybeleid Charlie24

Laatst bijgewerkt op: 18 oktober 2019

Uw privacy is belangrijk voor ons. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke vertrouwelijke- of persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe we die gebruiken. Dit geldt voor producten, websites, mobiele applicaties, en alle andere diensten "Charlie24" (de "Diensten"). "Charlie24" is een merk dat eigendom is van ALECTA S.A R.L (1), een Luxemburgse vennootschap geregistreerd met BTW nummer LU 30676672. Voor de rest van dit Privacybeleid, vertegenwoordigt "Charlie24" het merk Charlie24 evenals alle merken waarvoor "ALECTA" of een van haar filialen de gebruiksrechten heeft verworven ("ALECTA", "Charlie24", "wij", "ons" of "onze"). Dit Privacybeleid is van toepassing op diensten voor klanten en op elke juridische entiteit, individueel of andere, partners, leveranciers, dienstverleners of andere entiteiten ("u" of "uw") die gebruik maken van de Diensten (de "Gebruiker"). DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, IN WELKE VORM (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, SURFEN OP DE WEBSITES CHARLIE24.COM OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE OF HET ONLINE PLATFORM CHARLIE24, GAAT U AKKOORD MET DIT PRIVACYBELEID. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DIT PRIVACYBELEID, MAG U DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN.

Dit Privacybeleid geeft een beschrijving van het type gegevens dat we over u en uw apparaten verzamelen ("Gegevens") en de manier waarop we uw Gegevens gebruiken. Dit Privacybeleid beschrijft ook op welke manier Charlie24 uw Inhoud, d.w.z. bijvoorbeeld en zonder beperking, contactgegevens, locatie-informatie, zakelijke informatie, opmerkingen die u voorlegt aan Charlie24 via de Diensten ("Uw Inhoud"), wordt gebruikt. Door gebruik te maken van de Diensten of akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Charlie24, stemt u ermee in dat Charlie24 Uw Inhoud en Gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

We zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Indien we u bepaalde informatie vragen om u te identificeren bij het gebruik van de Diensten, kunt u ervan verzekerd zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid, bijgewerkt van tijd tot tijd.

Charlie24 eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de Internetgebruiker als van elke andere natuurlijke persoon betrokken bij de Diensten, overeenkomstig de geldende wetgeving.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

ALECTA S.A R.L., 29 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxembourg

2. Recht op inzage en verbetering

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, kan kennis krijgen van de gegevens die in het bestand over hem opgenomen zijn. Hij heeft het recht de verbetering of de schrapping van elk persoonsgegeven te bekomen, dat met inachtneming van het doel van de verwerking onvolledig of niet relevant zou zijn.

Om dit recht uit te oefenen, richt de betrokken persoon een gedateerde en getekende aanvraag met bewijs van identiteit tot het bovenvermelde adres.

Charlie24 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de nationale commissie voor gegevensbescherming te Luxemburg. Dat kan via de volgende link: https://cnpd.public.lu.

3. Cookies

Om de site beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van technische en analytische "cookies". Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de Gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft.

Charlie24 gebruikt "cookies", bijvoorbeeld voor het registreren van de voorkeuren van de Gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina’s en de data en uren van raadpleging, en op het gebruik van diensten te vergemakkelijken.

De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.

Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site of de goede werking van de Diensten verhinderen of bemoeilijken.

Informatie verzameld via analytische cookies wordt bewaard voor 2 jaar. Charlie24 kan volgende analytische diensten gebruiken

4. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen. U dient deze pagina regelmatig te bezoeken om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen.

5. Links naar andere websites, apps and diensten

Onze websites en andere Diensten kunnen links naar andere websites van derden, apps en diensten van belang bevatten. Echter, zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle over deze derde diensten hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens het bezoek aan dergelijke sites en diensten en ze zijn niet gedekt onder dit Privacybeleid. U moet voorzichtig zijn en kijken naar het Privacybeleid die van toepassing is op de websites van derden en diensten in kwestie.

6. Informatie die wij verwerken

6.1. Algemeen

We verzamelen informatie over uw interactie met ons (“Uw informatie”). Afhankelijk van hoe u onze Diensten gebruikt, kunnen Uw informatie volgende bevatten:

Deze lijst is niet exhaustief.

Uw informatie kan worden aangevuld met extra informatie komende van andere bedrijven zoals publiekelijk beschikbare informatie, informatie over huishoudens, en andere informatie die we kunnen toevoegen aan, of in verband brengen met uw informatie

We kunnen ook bepaalde technische informatie ontvangen of verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt. Dit kan zijn: uw browser of besturingssysteem, op welke wijze u verbinding maakt met het internet en de naam van uw internetprovider of mobiele provider; uw internet protocol (IP) adres; informatie over verwijzende websites of diensten (websites u onmiddellijk gebruikt voor het gebruik van onze websites of andere Diensten); websites of diensten waarheen u ons verlaat (direct na het gebruik van onze website of andere Diensten); en gegevens met betrekking tot storingen of problemen die zich voordoen wanneer u onze Diensten gebruikt. Bovendien, kunnen wij informatie over andere software verzamelen op uw apparaat voor het beperkte doel van het beschermen van uw veiligheid of het verbeteren van uw online ervaring.

6.2. Persoonsgegevens

We verwerken “Uw persoonsgegevens” doordat u gebruik maakt van onze Diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van welk onderdeel van het Charlie24 Platform je gebruikt:

Charlie24 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze bewaarplicht wordt altijd bepaald in overeenstemming met het te bereiken doel. Uw facturen of betaalbewijzen bewaren we bijvoorbeeld 7 jaar omdat dit volgens de wet zo hoort. Uw persoonsgegevens worden veilig bewaard in onze database (zie hoofdstuk 9)

7. Hoe wordt uw informatie gebruikt

Uw informatie wordt gebruikt voor onder meer volgende doeleinden:

We kunnen cookies (zie hierboven), webbakens en andere technologieën gebruiken in combinatie met uw gegevens om uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren als u dit verkiest. Echter, het is belangrijk om te onthouden dat veel van onze Diensten niet goed kunnen functioneren als uw cookies zijn uitgeschakeld.

8. Het verdelen van uw informatie

Wij verhuren of verkopen uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en credit card gegevens) niet aan derden voor marketingdoeleinden. Wij kunnen uw gegevens delen met derden om producten en Diensten te leveren die u hebt aangevraagd, nadat we uw toestemming hebben verkregen, of zoals beschreven in deze Privacybeleid.

Meer bepaald voor de verleners van Diensten van Derden, onze leveranciers en andere partners, behoudens anders bepaald in deze sectie, is uw operationele en commerciële informatie vertrouwelijk en zal deze niet op identificeerbare wijze openbaar gemaakt worden aan derden, tenzij met uw toestemming.

Wij kunnen geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie delen, in het openbaar en met onze partners zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten sites. Zo kunnen we informatie openbaar delen om trends over het algemene gebruik van onze Diensten te laten zien.

De inhoud van uw online communicatie, evenals andere informatie over u als Gebruiker van onze Diensten, kan bekend worden gemaakt en geraadpleegd onder de volgende omstandigheden: in reactie op wettige verzoeken vanuit de overheid of justitiële procedures (bijvoorbeeld een rechterlijk bevel, huiszoekingsbevel of dagvaarding), in andere omstandigheden waarin we te goeder trouw geloven dat een misdrijf is of wordt gepleegd door een Gebruiker van onze Diensten, dat er een noodsituatie bestaat dat een bedreiging vormt voor uw veiligheid of dat van een andere persoon, indien nodig om onze rechten of eigendommen te beschermen, of om u de gevraagde Diensten te geven.

Met veel van onze Diensten kunt u informatie met anderen delen. Vergeet niet dat wanneer u informatie openbaar deelt, anderen er toegang toe hebben, en het kan worden geïndexeerd door zoekmachines, of gekopieerd, doorgestuurd of gearchiveerd worden door anderen.

Onze Diensten kunnen functies of functionaliteiten bevatten die geleverd worden door derden. Tijdens het verstrekken van dergelijke functionaliteiten binnen onze Diensten, kan uw browser automatisch bepaalde technische informatie aan de derde partij sturen. Het gebruik van deze door derden verstrekte functies of functionaliteiten is onderworpen aan hun eigen Privacybeleid.

Zakelijke partners of andere derde partijen kunnen gegevens ontvangen over groepen van onze Gebruikers, maar geen informatie die u persoonlijk identificeert.

We kunnen agenten en contractanten gebruiken om onze Diensten te helpen uitbaten. Hun gebruik van informatie is beperkt tot deze doeleinden.

In het geval dat onze eigendom zou veranderen ten gevolge van een fusie, overname of overdracht naar een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen. Indien een dergelijke overdracht resulteert in een wezenlijke verandering in het gebruik van uw informatie, zult u op de hoogte gebracht worden (dit kan gebeuren via een update van deze pagina) over de keuzes die u hebt om een dergelijke overdracht mogelijk te weigeren.

9. Onze toewijding aan veiligheid

We hebben beschermingsmaatregelen aangebracht om onbevoegde toegang tot, of misbruik van uw informatie, te voorkomen, maar we kunnen niet garanderen dat uw informatie nooit openbaar zal worden gemaakt op een manier die in strijd is met dit Privacybeleid (bijvoorbeeld als gevolg van ongeoorloofde handelingen van derden die de wet of ons beleid schenden). Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we wachtwoorden of andere technologieën gebruiken om u te identificeren en u in staat te stellen onze Diensten te gebruiken, alsook voor het verlenen van toegang of het maken van correcties aan uw informatie.

Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@charlie24.com.

Charlie24 heeft de volgende maatregelen genomen om uw informatie te beveiligen:


1. Voor het gemak van het lezen, zal "ALECTA S.A R.L." vervangen worden door "Charlie24" indien relevant.